Σκοπός

Στους σκοπούς της Εταιρείας ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου
 2. Καλλιέργεια και προώθηση της κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στην ιατρική και ιδίως στον κλάδο των καρδιαγγειακών νοσημάτων (στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο) σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς
 3. Οργάνωση και συντονισμός ερευνητικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας των καρδιακών νόσων, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών
 4. Οργάνωση διδασκαλίας και ενημέρωσης αναφορικά με την εξέλιξη της φαρμακολογίας στην επιστήμη της καρδιακής υγείας εν γένει
 5. Πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των προόδων της ιατρικής επιστήμης και της φαρμακολογίας, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, της πρόληψης και αγωγής υγείας σε θέματα που αφορούν τις καρδιαγγειακές παθήσεις
 6. Οργάνωση κάθε φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων όπως: ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων ελληνικών και διεθνών, με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο αντικείμενο της εταιρείας
 7. Ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων της δημόσιας διοίκησης στη σχέση της υγείας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, καθώς και την αναζήτηση μιας πιο ουσιαστικής ηθικής στη διαχείριση των θεμάτων της καρδιακής υγείας
 8. Συμβολή στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και άλλων δομών για την αντιμετώπιση πασχόντων από καρδιαγγειακές παθήσεις
 9. Σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου, ιδίως με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα, επιστημονικούς και άλλους φορείς, επί παντός θέματος το οποίο έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας
 10. Εθελοντική προσφορά των μελών της , όπου εθνικές και κοινωνικές ανάγκες το απαιτούν και τη συμμετοχή αυτών σε υγειονομικές αποστολές σε περιοχές, χωριά και οικισμούς που στερούνται ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νόσων:

 1. Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικά ή/και εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες. Μαθήματα, ενημερωτικές ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, που απευθύνονται σε ιατρούς και εν γένει εξειδικευμένο προσωπικό ιατρικών εταιρειών και φορέων υγείας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό γενικά που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιστημονικές γνώσεις τους στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και επιδημιολογίας των καρδιαγγειακών νόσων, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών
 2. Λειτουργεί διαδικτυακό τόπο (internet site) και έχει παρουσία  σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), επιμελείται έντυπο ή/και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό και συνεργάζεται με τα κατάλληλα μέσα ή/και επαγγελματίες για τη δημοσιότητα και την διάδοση των δραστηριοτήτων της αλλά και με επίσημους επιστημονικούς ή/και επαγγελματικούς συλλόγους και φορείς
 3. Σχεδιάζει τη δημιουργία θεματικής πύλης στο διαδίκτυο (portal), ως βάση δεδομένων, προς το σκοπό προώθησης της επιστημονικής πληροφόρησης και των εξελιγμένων και καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής εν σχέσει με την αιτιολογία, παθοφυσιολογία, ανοσοβιολογία και επιδημιολογία των καρδιαγγειακών νόσων, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών
 4. Οργανώνει και συντονίζει επιστημονικές ομάδες έρευνας και εργασίας ή/και εκπαίδευσης για την έρευνα και τη μελέτη των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων και εν γένει θεμάτων στην αιτιολογία, παθοφυσιολογία, ανοσοβιολογία και επιδημιολογία των καρδιαγγειακών νόσων, καθώς και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών
 5. Συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία για σύμπραξη με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ενέργειες ή/και δράσεις σχετικές με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της