Σάββατο 11 Μαΐου 2024

Για Online παρακολούθηση του Συνεδρίου πατήστε εδώ

09:00 – 10:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι
Round Table Interventional Cardiology I

Προεδρείο: Ε. Πισιμίσης, Δ. Αυζώτης, Ι. Κανακάκης* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

09:00 – 09:15 High risk angioplasty. High risk patient
Αγγειοπλαστική υψηλού κινδύνου. Ασθενής υψηλού κινδύνου
Εισηγητής: Ι. Τσιαφούτης

09:15 – 09:30 Update on PFO closure. Overview of trials and new devices.
Νεότερα δεδομένα στη σύγκλειση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος.
Επισκόπηση κλινικών μελετών. Νεότερες συσκευές
Εισηγητής: Ι. Μαμαρέλης

09:30 – 09:45 Coronary Flow Reserve. Friend or foe?
Στεφανιαία εφεδρεία ροής. Φίλος ή εχθρός;
Εισηγητής: Α. Μίλκας

09:45 – 10:00 The new guidelines-2023 for the treatment of acute coronary events
Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες 2023 για την αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων επεισοδίων
Εισηγητής: Κ. Μανουσόπουλος

10:00 – 10:15 Is the future bright for LAAO or has its use peaked?
Συσκευή σύγκλεισης ωτίου αριστερού κόλπου. Έχει μέλλον ή έχει κορυφωθεί η χρήση του;
Εισηγητής: Ν. Μπουρμπούλης

Συζήτηση: Α. Τσουμελέας, Ζ. Μπρογκάκη, Μ. Μπονέτη

10:15 – 11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ II
Round Table Interventional Cardiology II

Προεδρείο: Σ. Πατσιλινάκος, Α. Σπανός, Ι. Μαμαρέλης

10:15 – 10:30 After RIPCORD2, FAME 3, FLOWER MI, FUTURE, has the pressure wire had its day?
Μετά την RIPCORD2, FAME 3, FLOWER MI, FUTURE, έχει θέση το σύρμα πίεσης;
Εισηγητής: A. Κοσοβίτσας

10:30 – 10:45 What coronary revascularization can offer in patients with refractory angina?
Τι μπορεί να προσφέρει η στεφανιαία επαναγγείωση στους ασθενείς με ανθεκτική στηθάγχη;
Εισηγητής: Λ. Πουλημένος

10:45 – 11:00 Treating Chronic Total Occlusions in 2024. When to intervene and when not?
Αντιμετώπιση ολικών χρονίων αποφράξεων στεφανιαίων 2024. Πότε επιβάλλεται να παρέμβουμε και πότε όχι;
Εισηγητής: Σ. Πατσιλινάκος

11:00 – 11:15 Indications for drug-coated balloοn
Ενδείξεις για φαρμακευτικά επικαλυμμένο μπαλόνι
Εισηγητής: Σ. Γεωργόπουλος

11:15 – 11:30 Left main and multivessel revascularization in 2023. Where does the data stand?
Πολυαγγειακή επαναγγείωση και επαναγγείωση στελέχους το 2024. Τι μας λένε τα επιστημονικά δεδομένα;
Εισηγητής: Ν. Καυκάς

Συζήτηση: Κ. Μπατζιάς, Κ. Λέκκα, Χ. Καραβασίλης

11:30 – 11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

11:45 – 12:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Pulsed Field Ablation. Will that be the Future of Atrial Fibrillation Therapy?
Κατάλυση με ενέργεια παλμικού πεδίου. Θα αποτελέσει το μέλλον στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής;
Προεδρείο:
Α. Κατσίβας, Γ. Ανδρικόπουλος
Εισηγητής:
Π. Ιωαννίδης

12:15 – 13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
Round Table Cardiac Electrophysiology II
Προεδρείο: Δ. Τσιαχρής, Γ. Ανδρικόπουλος, B. Βασιλικός* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

12:15 – 12:30 PVCs and Cardiomyopathy. When to intervene?
Έκτακτες κοιλιακές συστολές και μυοκαρδιοπάθεια. Πότε θα παρέμβουμε;
Εισηγητής: Μ. Αγγελάκη

12:30 – 12:45 How to judge when can we stop anticoagulants in post AF ablation when CHADSVASc>1?
Μπορούμε να σταματήσουμε τα αντιπηκτικά μετά από κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής με CHADsVASc>1;
Εισηγητής: Δ. Κατσάρας

12:45 – 13:00 Do better lesions mean better outcomes? Power, force or electroporation. What is the answer?
Καλύτερες βλάβες σημαίνουν καλύτερα αποτελέσματα; Η ισχύς, η δύναμη, η ηλεκτροδιάτρηση. Ποια είναι η απάντηση;
Εισηγητής: Δ. Τσιαχρής

13:00 – 13:15 What should we do in addition to PVI for 1st time persistent AF – the posterior box or something else?
Εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή. Τι πρέπει να κάνουμε στην πρώτη προσέγγιση εκτός από την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών;
Εισηγητής: Σ. Παστρωμάς* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

13:15 – 13:30 Consolidating All the PFA Data Thus Far. Does it Live Up to the Hype?
Επιστημονικά δεδομένα για την κατάλυση παλμικού πεδίου μέχρι σήμερα. Ανταποκρίνονται στα αρχικά αισιόδοξα μηνύματα;
Εισηγητής: Γ. Ανδρικόπουλος

Συζήτηση: Γ. Φωτής, Δ. Μέτσιου

13:30 – 14:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ INNOVIS
Satellite Symposium INNOVIS

The art of tailor-made management of coronary artery disease
Εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου
Προεδρείο: Ι. Ταγκούλης

A contemporary interventional approach
Μια σύγχρονη διαγνωστική παρεμβατική προσέγγιση
Εισηγητής:  Α. Καλογερόπουλος

The classic pharmacological therapy
Η κλασική φαρμακολογική προσέγγιση
Εισηγητής:  Δ. Παπαδόπουλος

14:30 – 15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΓΕΥΜΑ

15:30 – 17:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Round Table Cutting Edge Contemporary Issues in Cardiology
Προεδρείο: Ι. Λεκάκης , Φ. Τρυποσκιάδης, Δ. Χατζής

15:30 – 15:45 Cardiologist – Diabetes specialist meeting crossroads in 2024
Σταυροδρόμι συνάντησης καρδιολόγου – διαβητολόγου το 2024
Εισηγητής:  Σ. Μπούσμπουλας

15:45 – 16:00 Sarkoidosis. What the cardiologist should know?
Σαρκοείδωση. Τι πρέπει να ξέρει ο καρδιολόγος;
Εισηγητής: Ν. Σμυρνιούδης

16:00 – 16:15 Cardio-Oncology Updates
Eξελίξεις στην καρδιογκολογία
Εισηγητής: Π. Κωστάκου

16:15 – 16:30 Heart Failure Guidelines Updates 2024
Κατευθυντήριες οδηγίες στην καρδιακή ανεπάρκεια το 2024
Εισηγητής: Δ. Καρατζάς

16:30 – 16:45 Endovascular techniques and peripheral arterial disease
Ενδαγγειακές τεχνικές και περιφερική αρτηριακή νόσος
Εισηγητής: Λ. Ρέππας* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

16:45 – 17:00 Artificial intelligence in cardiology
H τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία
Εισηγητής: Δ. Ταγκούλης

17:00 – 17:15 Doctor – patient relationship: its therapeutic significance
Σχέση γιατρού – ασθενούς: η θεραπευτική της σημασία
Εισηγητής: Ι. Θεοτοκά

Συζήτηση: Κ. Μπατζιάς, Κ. Λέκκα, Χ. Καραβασίλης

17:15 – 17:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

17:45 -18:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Acute ST-elevation myocardial infraction. Can we improve the prognosis?
Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST. Μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόγνωση;
Προεδρείο:
Α. Σπανός, Ι. Ταγκούλης, A. Tρίκας* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)
Εισηγητής:
I. Κανακάκης

18:15 – 19:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ
Round Table Cardiac Electrophysiology III
 

Προεδρείο: Α. Κατσίβας, Β. Βασιλικός* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

18:15 – 18:30 High Power Short Duration RF AF ablation: The way forward?
Υψηλής Ενέργειας Βραχείας Διάρκειας κατάλυση Κολπικής Μαρμαρυγής με τη χρήση ραδιοσυχνότητας. Αποτελεί το μέλλον;
Εισηγητής: Σ. Χατζηκυριάκου

18:30 – 18:45 Management of supraventricular and ventricular arrhythmias in athletes and recreational exercise
Διαχείριση υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών σε αθλητές και αθλούμενους
Εισηγητής: Ι. Χαβελές

18:45 – 19:00 How to define AF substrate: Voltage, velocities or late LGE and does it help guide ablation?
Πως να χαρακτηρίσουμε το υπόστρωμα της κολπικής μαρμαρυγής. Τι βοηθά στην καθοδήγηση της κατάλυσης, τα δυναμικά, οι ταχύτητες ή όψιμη ενίσχυση γαδολινίου;
Εισηγητής: Γ. Τσιτσινάκης* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

19:00 – 19:15 Prevention of sudden cardiac death. What’s beyond the ejection fraction?
Πρόληψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Τι υπάρχει πέρα από το κλάσμα εξώθησης;
Εισηγητής: Α. Κωστοπούλου

Συζήτηση: Α. Τσουμελέας, Μ. Μπονέτη, Π. Μανωλάκου

19:30-20:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ IV
Round Table Cardiac Electrophysiology IV

Προεδρείο: Π. Ιωαννίδης, Γ. Ανδρικόπουλος, M. Γερακιός

19:30-19:45 HCM risk stratification. What’s new?
Διαστρωμάτωση κινδύνου στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Τι νεότερο;
Εισηγητής: M. Τουλουπάκη* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

19:45 – 20:00 Indications and techniques for conduction system pacing
Ενδείξεις και τεχνικές βηματοδότησης του συστήματος αγωγιμότητας
Εισηγητής: Γ. Λεβεντόπουλος* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

20:00 – 20:15 ICD implantation in children: When not to do it and why?
Εμφύτευση απινιδωτή στα παιδιά. Πότε να μην το κάνουμε και γιατί;
Εισηγητής: Δ. Αβραμίδης

20:15 – 20:30 Modern ventricular tachycardia mapping techniques
Σύγχρονες τεχνικές χαρτογράφησης κοιλιακών ταχυκαρδιών
Εισηγητής: Δ. Γεροντίτης

Συζήτηση: Γ. Φωτής, Δ. Μέτσιου

21:00 – 21:30 ΔΙΑΛΕΞΗ: Ablation of LV summit ectopic / tachycardia focus. Methods to improve success
Κατάλυση κοιλιακής εκτακτοσυστολικής αρρυθμίας / ταχυκαρδίας από την κορυφή της αριστερής κοιλίας. Μέθοδοι βελτίωσης αποτελέσματος
Προεδρείο: Κ. Τούτουζας, Β. Κολοβός, Β. Βασιλικός* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

Εισηγητής: Professor G. André Ng

22:00 ΔΕΙΠΝΟ